מדיניות האתר - נדל"ן בני ציון

אנא קרא/י בעיון את התנאים הבאים:

"תנאי שימוש" - תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר אינטרנט זה אשר מנוהל ומופעל ע"י מיכאל הרשנזון מ.ר. 30515461 ויואב הדרי מ.ר. 30212568 (להלן - "מפעילי האתר"). השימוש באתר אינטרנט זה ובכלל זה בתכני האתר (כהגדרתם להלן) ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

"תכני האתר" - כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ואופן הצגתם, לרבות אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

הצהרת פרטיות

 • ניתן לבקר באתר אינטרנט זה מבלי להתחייב להעביר מידע אודותיך.
 • מפעילי האתר אינם אוספים מידע של משתמשים שלא השאירו פרטים. כל מידע ליצירת קשר שיושאר באתר ע"י המשתמש בו, לא ישותף ו/או יועבר בשום דרך לגורם שאינו קשור למפעילי האתר. מפעילי האתר אינם טוענים לבעלות בתכנים שהנך מוסר/ת לפרסום באתר. כאשר הנך מוסר/ת תכנים המיועדים לפרסום באתר, בעל פה ו/או בכתב ו/או בכל אמצעי אחר - בין באמצעות האתר ובין בכל דרך אחרת - הנך מאשר/ת בעצם מסירתם לפרסום כי הנך בעל/ת כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי/ת למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שהנך מוסר/ת לפרסום, הנך מאשר/ת שהנך בעל/ת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
 • אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי מפעילי האתר, כל הערה, משוב, מידע, חומר או כל פרט אחר שהושאר ע"י משתמש באתר באמצעות האתר (למעט כאמור בסעיף 2 לעיל) ייחשב חומר שאינו סודי, ומפעילי האתר יהיו חופשיים לעשות בו כל שימוש חוקי.
 • בתפעול האתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies), ובכלל זה כדי לאסוף מידע ונתונים סטטיסטיים מצטברים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. חלק מה'עוגיות' יפקעו עם סגירת הדפדפן על ידך וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך. 'עוגיות' מכילות מידע מגוון, לדוגמה: מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, הדפים באתר האינטרנט בהם ביקר המשתמש, משך הזמן במהלכו נעשה שימוש באתר האינטרנט, וכיו"ב. אם אינך מעוניין/ת בקבלת 'עוגיות' באפשרותך להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. נטרול 'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 • הוראות כלליות למשתמש

 • כל תכני האתר, לרבות אך לא רק: מידע, מסמכים, מוצרים, לוגו, גרפיקה, צלילים, תמונות, סרטונים, ותוכנות, מוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשלוח או להעביר בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, לרבות אך לא רק אלקטרוני, מכני, צילום, הקלטה או באמצעים אחרים, את תכני האתר, כולם או חלקם, למטרות פרסום המוני ומסחרי מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת מפעילי האתר.
 • אתר אינטרנט זה ותכני האתר מוגנים ע"י חוקי סחר ולא ניתנים להעתקה או לחיקוי, כולם או חלקם, אלא בהסכמה מפורשת של מפעילי האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה. כל שימוש בלתי מורשה בתכני האתר ובאתר האינטרנט עלול להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי הפרטיות, חוקי תקשורת ותקנות ועוולה מסחרית.
 • כל המידע המתייחס לנכסים להשכרה ו/או מכירה באתר זה התקבל ממקורות אמינים ואולם המוצג אינו מתיימר להיות מדויק והוא כפוף לטעויות, ליקויים, השמטות, שינויים וכיו"ב. כל הצילומים והממדים הינם בקירוב. ממדים מדויקים ניתן לקבל באמצעות שכירת שירותים מקצועיים של שמאים, אדריכלים, מודדים מוסמכים ועורכי דין. מספר החדרים וחדרי השינה המצוינים באתר אינם מהווים קביעה משפטית. על כל אדם להתייעץ עם עורך דין, שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, אדריכל ו/או כל מומחה או איש מקצוע אחר מטעמו לשם קביעה מהם השימושים האפשריים בהתאם לחוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מחירי הנכסים המופיעים באתר נקבעים ע"י בעל הנכס. לייעוץ בנושא ערך הנכסים מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע ו/או מומחים בתחום.
 • תכני האתר נועדו למטרות מידע כללי בלבד. החשיפה לתכני האתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש ואין למפעילי האתר אחריות מכל סוג לחשיפה לתכנים אלה. בשום מקרה מפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה משימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט המקושר לאתר זה, לרבות אך בשום אופן לא רק, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין וכיו"ב.
 • אין לבצע קישור לתכני האתר אשר אינם דף הבית של האתר (להלן - "קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא בהסכמת מפעילי האתר, בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי ההסכמה. בכל מקרה בו יוּתר קישור עמוק לתכני האתר ע"י מפעילי האתר, הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS). אין לבצע קישור לתכני האתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (אין לבצע קישור ישיר לתמונה או לקובץ גרפי באתר). הכתובת המדויקת של דף האינטרנט באתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף, להסיר או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. מפעילי האתר רשאים להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה הקישור העמוק יבוטל באופן מיידי ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעילי האתר. מפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכני האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא/ת באחריות מלאה ובלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכני האתר שנעשו על ידך ומתחייב/ת לשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • הנך מתחייב/ת לשפות את מפעילי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
 • למפעילי האתר תהא שמורה הזכות לבצע שינויים ו/או עדכונים באתר, ו/או במוצרים ו/או בתכני האתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות ו/או בשליטת מפעילי האתר (להלן - "אתרי צד שלישי"). מפעילי האתר אינם אחראים בשום אופן על התוכן ו/או השימוש באתרי צד שלישי המקושרים לאתר זה והשימוש בהם הינו בהתאם למדיניות אותו אתר. מפעילי האתר אינם אחראים בכל דרך שהיא, לתכנים באתרי צד שלישי, לרבות לעדכניותם, אמיתותם, חוקיותם ו/או מדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. הקישור לאתרי צד שלישי נועד לנוחות המשתמש באתר ואין בו משום המלצה לשימוש באתרי צד שלישי ו/או הסכמה לתוכנם. על המבקר באתרי צד שלישי לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח גלישה בטוחה.
 • האתר מופעל ע"י מפעילי האתר בישראל. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי תכני האתר מתאימים ו/או זמינים לשימוש במקומות אחרים בעולם. המשתמש באתר זה ממיקומים אחרים אחראי לציית לחוקים המקומיים.
 • על תנאי השימוש וכל ענין הנובע משימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל ענין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר ו/או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב.
 • למפעילי האתר תהא שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן את מדיניות האתר ותנאי השימוש, לרבות התנאים המשפטיים, בכל עת. אם אינך מסכים/ה לתנאים הנ"ל, אנא אל תשתמש/י באתר אינטרנט זה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו את המשתמש מרגע עדכונם באתר.